Czym są gwarancje ubezpieczeniowe – kontraktowe?

Gwarancje kontraktowe są dość często stosowanym i bardzo dogodnym rozwiązaniem zabezpieczenia realizacji umów. Nabierają szczególnego znaczenia przy zawieraniu umów w trybie zamówienia publicznego (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych). Podmiot, który podpisuje umowę na dostarczenie towarów lub na zrealizowanie usługi, może wymagać od firmy wykonującej zlecenie zobowiązania do określonego zabezpieczenia finansowego. Jest ono czynione przed podpisaniem umowy na wypadek, gdyby wykonawca nie dochował warunków umowy zarówno, co do jakości jej ustaleń jak i terminu realizacji.

Gwarancje kontraktowe dedykowane są dla wykonawców i podwykonawców, którzy uczestniczą w przetargach, a następnie realizują umowy. Obliguje ich to do złożenia zabezpieczeń na rzecz swoich zleceniodawców.

Dla kogo gwarancje kontraktowe są korzystne?

Od wykonawcy umowy oczekuje się zabezpieczenia finansowego. Jednak lokowanie sporej gotówki na rzecz podmiotu zlecającego usługę jest dla wykonawcy niekorzystne. Po pierwsze pieniądze zablokowane na zabezpieczenie można by zainwestować w rozwój własnej firmy. Po drugie w przypadku realizacji kilku zleceń wykonawca musiałby na ten cel zablokować sporą kwotę, co nie zawsze jest możliwe, a już na pewno nie jest korzystne. Brak wolnych środków na takie przedsięwzięcia sprawiałby, że firma/wykonawca musiałaby ograniczać liczbę przyjmowanych zleceń mimo wolnych mocy przerobowych. W takich przypadkach z pomocą przychodzą ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe. Korzystanie z ich dobrodziejstwa potwierdza wiarygodność wykonawców wobec kontrahentów.

Kto jest gwarantem zabezpieczeń kontraktowych?

Gwarantem takich zabezpieczeń są towarzystwa ubezpieczeniowe, które w pisemnym oświadczeniu biorą na siebie zobowiązanie do zapłaty na rzecz beneficjenta (beneficjentem nazywa się osobę fizyczną lub prawną, uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego) środków pieniężnych w sytuacji, gdy wykonawca, będący tu wnioskodawcą, nie wywiąże się z zobowiązań określonych w gwarancji, wynikających z odpowiednich przepisów.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne rodzaje gwarancji: przetargowe, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, właściwego usunięcia wad i usterek.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.