Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek

Czym jest ten rodzaj ubezpieczenia?

Wykonawca często jest zobligowany umową do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń inwestora w przypadku nieusunięcia wad i usterek w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Najprostszą formą takiego zabezpieczenia jest kaucja w postaci określonej kwoty pieniężnej. Po cóż jednak blokować własne środki finansowe, jeśli towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczeniową gwarancję usunięcia wad i usterek. Najprościej ujmując, gwarancją usunięcia wad i usterek nazywa się zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

Komu jest dedykowana ta forma zabezpieczenia?

Gwarancja usunięcia wad i usterek jest formą zabezpieczenia dla inwestora – podmiotu gospodarczego, który na podstawie zawartej umowy, dotyczącej wszelkich usług, wykonuje zobowiązania w niej zawarte. Tenże wykonawca jest zobligowany do złożenia zabezpieczenia na wypadek, gdyby nie wywiązał się należycie lub nie wykonał zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Zleceniodawcą gwarancji jest wykonawca tej umowy, a jej beneficjentem tzn. podmiotem, który jest uprawniony do uzyskania gwarancji jest podmiot, który zlecił wykonanie usługi. Gwarantem zaś jest towarzystwo ubezpieczeniowe.

Przedmiot zabezpieczenia

Gwarancja zapewnia środki finansowe przeznaczone na usunięcie wad i usterek powstałych w przedmiocie zawartej umowy, w zakresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi. Towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie obowiązek wypłaty kwoty gwarancji w sytuacji, gdy wykonawca umowy zawartej z inwestorem nie usunie lub usunie w sposób niewłaściwy wady i usterki powstałe po zakończeniu kontraktu.

Suma gwarancyjna i okres trwania gwarancji

Suma gwarancyjna stanowi zwykle 30% kwoty wpłaconej na należyte wykonanie umowy. Natomiast okres trwania gwarancji jest określony każdorazowo w specyfikacji warunków zamówienia. Ustawowy termin, gwarantowany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wynosi 5 lat oraz dodatkowe 15 dni na zwolnienie gwarancji. Zdarza się jednak, iż okresy gwarancji odbiegają od tych postanowień, co reguluje się w zawieranych umowach.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.