Gwarancja wadialna

Co to jest gwarancja wadialna? To w zasadzie jedno z podstawowych pytań, które towarzyszy osobom zaczynającym poruszanie się w świecie przetargów i zamówień publicznych. Wadium, to nic innego jak forma zabezpieczenia, którą oferuje podmiot biorący udział w przetargu. Jakie ma to znaczenie dla zamawiającego? Ogromne, bowiem wadium to swojego rodzaju pewność, że podmiot, który wygrał przetarg podpisze umowę przetargową. A gdyby do tej sytuacji miałoby nie dojść? Wówczas wadium stanowi zabezpieczenie, pewnego rodzaju odszkodowanie dla zamawiającego, gdyż jest ono wypłacane jako zadośćuczynienie za niewywiązanie się z postanowień przetargu, zatem podmiot oferujący wadium ma świadomość, że poniesie koszty, jeśli nie dojdzie do podpisania umowy z jego winy.

Jaką rolę pełni gwarancja przetargowa?

Otóż jest to zabezpieczenie, pewnego rodzaju dowód, że oferent podchodzi profesjonalnie do przetargu i umowy z zamawiającym, a w razie niepowodzenia – nie podpisania umowy – wypłaca na rzecz zamawiającego wadium. Czy firmom oferującym gwarancję wadialną można ufać? Z pewnością można traktować je jako takie, które mają bardziej profesjonalne podejście do przetargu, a także posiadają zabezpieczenie finansowe, zatem chcą wykazać, że można je obdarzyć większym zaufaniem.

Jaki jest okres obowiązywania gwarancji wadialnej?

Na ile jest udzielane wadium? Ile powinna trwać gwarancja wadialna? Nurtujące pytania w kontekście gwarancji przetargowej są jak najbardziej zrozumiałe. Według norm i przepisów prawnych regulujących wadium, gwarancja ta powinna obejmować cały okres trwania oferty – gdzie termin początkowy przyjmuje się od dnia przedłożenia ofert do czasu związania, czyli do ostatniego dnia, w którym zawiązane będą umowy. Jeśli natomiast oferent w swojej propozycji zawiera termin krótszy, to w myśl obowiązujących przepisów, nie powinien być brany pod uwagę przez zamawiającego już na etapie ofert przetargowych. Jest to bowiem oferta nie spełniająca wymogów formalnych. Zatem termin obowiązywania gwarancji przetargowej jest dość istotny i powinien być dokładnie weryfikowany przez zamawiającego.

Czy zatem wadium jest regulowane prawnie? Jak najbardziej, przepisy Prawa Zamówień Publicznych jasno stanowią zakres, wysokość jak również termin trwania gwarancji przetargowej, który szczegółowo określa art. 85 ustawy PZP.

Wymagana wysokość wadium

Jaka jest wysokość wadium? Ile wynosi zabezpieczenie wadialne? Skąd mam wiedzieć, jaka powinna być wysokość gwarancji wadialnej? Jeśli planujesz złożyć ofertę przetargową zawierającą zabezpieczenie w postaci wadium, to warto zapoznać się z wytycznymi prawnymi, aby twoja propozycja nie została odrzucona już na etapie weryfikowania poprawności ofert pod względem formalnym. Podstawowe kwestie związane z wadium, to nie tylko termin obowiązywania gwarancji przetargowej, ale również i wysokość tego zabezpieczenia. Jak wysokie powinno być wadium? Przepisy Prawa Zamówień Publicznych jasno określają wysokość gwarancji wadialnej względem przedłożenia jej w ofercie przetargu i jest to nie więcej niż 3% wartości zamówienia. Jednocześnie należy zauważyć, iż wartość wadium może nie stanowić dużej kwoty przy przetargach, których wartość zamówienia jest niewielka. Inaczej te kwoty wyglądać będą jednak przy zamówieniach o znacznej wartości, zatem składając ofertę uwzględniającą wadium, należy posiadać odpowiednie zabezpieczenie finansowe, na wypadek niedotrzymania warunków oferty.

Przewaga gwarancji ubezpieczeniowej nad bankową

Podpisując umowę z kontrahentem na wykonanie usług, dobrym pomysłem na zabezpieczenie się przed nieuczciwą firmą jest zakupienie gwarancji. Ma ona za zadanie chronić interesu firmy, która postanowiła zakupić ubezpieczenie na czas trwania całego kontraktu.

Jakie są najpopularniejsze gwarancje

Najpopularniejszą formą jest gwarancja wadialna, której głównym zdaniem jest ustalenia jasnych i konkretnych przypadków, w których jedna ze stron postępowania jest winna drugiej stronie zadośćuczynienie w postaci wadium. Sama gwarancja wadialna dzieli się na dwie pomniejsze gwarancje, czyli: bankową oraz ubezpieczeniową, które są bardzo zbliżone do siebie pod względem funkcjonowania, lecz różni je jedna bardzo ważna rzecz.

Różnica między gwarancją bankową i ubezpieczeniową

Główną różnicą w przypadku tych dwóch gwarancji jest ilość dokumentów, którą trzeba przedstawić, aby wnieść roszczenia, co do jakości wykonania usługi. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej ilość dokumentów jest znacznie większa niż w przypadku gwarancji bankowej. Jest, zatem znacznie trudniej udowodnić winę firmie, która wykupiła ubezpieczeniową gwarancję wadialną.

 

Wykupienie gwarancji wadialnej jest bardzo prostym sposobem na zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Cena zakupu takiego ubezpieczenia jest znacznie niższa, niż koszt ewentualnych szkód, które mogą być spowodowane nienależytym wykonaniem usługi. Kolejnym atutem wykupienia ubezpieczenia wadialnego jest płynność finansowa firmy w przypadku ewentualnego konfliktu z drugą stroną umowy.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.