UBEZPIECZENIE MIENIA

O ile jako osoba prywatna może rozważać, czy ubezpieczenie tego lub innego mienia będzie opłacalne i faktycznie się przyda, to w przypadku przedsiębiorstwa nie ma się co zastanawiać – ryzyko jest zbyt duże. Majątek Twojej Firmy to często jej – być albo nie być. Ubezpieczenie mienia nie jest po to by je mieć, ale po to by z niego skorzystać w przypadku zdarzenia nagłego i nieprzewidywalnego. Odpowiednio skonstruowana polisa to właściwe zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

JAKIE MIENIE MOGĘ UBEZPIECZYĆ?

 • budynki i budowle (np. brama i ogrodzenie, instalacje)
 • urządzenia i maszyny
 • narzędzia
 • wyposażenie
 • niskocenne składniki majątku (np. regały, krzesła, czajniki)
 • środki obrotowe (np. surowce, towary, produkty)
 • mienie osób trzecich (np. samochód przyjęty do naprawy, urządzenie przyjęte do czyszczenia)
 • mienie pracownicze (np. odzież)
 • nakłady inwestycyjne (koszty poniesione celem dostosowania najmowanych lokali do własnych potrzeb – np. koszt pomalowania ścian, wykonania podwieszanych sufitów itd.)
 • wartości pieniężne (np. gotówka, czeki, weksle), także w transporcie

OD CZEGO MOŻNA SIĘ UBEZPIECZYĆ?

 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od wszystkich ryzyk (tzw. formuła all risk), niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)

JAKIE DODATKOWE RYZYKA MOGĘ UBEZPIECZYĆ?

Między innymi:

 • szkody na skutek awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania,
 • dewastację
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • przepięcia
 • stłuczenie (szyb i innych przedmiotów)

JAKIE DODATKOWE KOSZTY POKRYJE UBEZPIECZENIE?

Między innymi:

 • koszty zapobieżenia szkodzie i zmniejszenia jej rozmiarów
 • koszty akcji ratowniczej
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

CZY MOŻNA SPRAWIĆ, ŻEBY UBEZPIECZENIE MIAŁO JESZCZE LEPSZY ZAKRES?

TAK, poprzez zastosowanie kilkudziesięciu klauzul dodatkowych – ograniczających wyłączenia, zmieniających definicję określonych pojęć, rozszerzających zakres ochrony.

Zadzwoń a doradzimy jak właściwie skonstruować polisę, aby dawała realną ochronę Tobie i Twojej Firmie.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE MIENIA?

Dla każdej firmy – małej, średniej, dużej, z każdej branży.

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU (BI: BUSINESS INTERRUPTION)

Czy wiesz, ile procent wartości szkody stanowią straty materialne w przypadku szkody majątkowej (np. w wyniku pożaru)? Statystycznie tylko 30-40%. Co zatem stanowi pozostałą część straty, czyli aż 60-70%? Wartość utraconego zysku – zysku utraconego wskutek tej samej szkody! Dane mówią za siebie i stanowią niewątpliwie dobry argument, aby ubezpieczenie utraty zysku stanowiło nieodłączny element ubezpieczenia mienia.

CO POKRYWA UBEZPIECZENIE BI I JAKIE KOSZTY REKOMPENSUJE?

W przypadku powstania szkody wypłacane jest świadczenie z tytułu utraty zysku operacyjnego. Czyli Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie obejmujące taką część dochodu, którą firma osiągnęłaby, gdyby nie doszło do szkody. Dodatkowo pokrywane są koszty stałe, czyli koszt uzyskania przychodu. Na przykład:

 • koszty najmu, dzierżawy
 • koszty wynagrodzenia pracowników
 • opłaty licencyjne
 • koszty leasingu

Ubezpieczenie BI pozwala także na refundację szeregu dodatkowych kosztów związanych ze szkodą, np.:

 • koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych,
 • koszty nadgodzin, wynagrodzenia dodatkowego za pracę w nocy,
 • koszty zawiadomienia kontrahentów,
 • koszty transportu sprzętu, urządzeń do lokali zastępczych.

W ubezpieczeniu utraty zysku stosuje się także, w zależności od potrzeb Klienta i specyfiki prowadzonego biznesu,  dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony. Np. o utratę zysku na skutek:

 • szkody w mieniu u dostawców lub odbiorców (niemożność nabycia lub zbycia produktów),
 • przerwy w dostawie mediów (na skutek szkód w infrastrukturze),
 • braku dostępu (utrata, utrudnienie dostępu do lub z miejsca prowadzenia działalności).

CZY UBEZPIECZENIE BI ZAWSZE BĘDZIE DLA MNIE RACJONALNYM ROZWIĄZANIEM?

NIE. Dla przedsiębiorców, których mienie nie jest zgromadzone w jednym miejscu, dla firm, których działalność w przypadku szkody może zostać szybko wznowiona wystarczającym będzie rozszerzenie polisy ubezpieczenia mienia o ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności. Klauzula ta pozwoli pokryć wydatki związane z zakłóceniem działalności firmy takie jak, np.:

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
 • wynajem lokali zastępczych,
 • wynajem maszyn i urządzeń zastępczych,
 • koszty transportu sprzętu do pomieszczeń tymczasowych.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE BI?

Dla firm z branż produkcyjnych, usługowych i handlowych. Ale nie dla każdego – na pewno dla działalności, której szybkie wznowienie nie będzie możliwe, np. wymagającej specjalistycznego sprzętu, zindywidualizowanych rozwiązań.

SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI OD WSZELKICH RYZYK

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk to kompleksowe rozwiązanie, które zapewni odszkodowanie Twojej firmie nie tylko w przypadku uszkodzenia sprzętu, ale także uszkodzenia oprogramowania, nośników danych informacji na nich się znajdujących. Poprzez odpowiednie rozszerzenie ochrony ubezpieczenie może także zrekompensować Tobie i Twojej firmie zwiększone koszty działalności na skutek szkody w sprzęcie, takie jak wynajem urządzeń zastępczych, pomieszczeń zastępczych czy koszty przeprogramowania.

Ubezpieczenie ma bardzo szeroki zakres i obejmuje m.in. szkody:

 • wyrządzone przez pracowników, np. na skutek niewłaściwej obsługi,
 • powstałe na skutek różnych zdarzeń losowych np. pożaru, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej,
 • polegające na wadach produkcyjnych, materiałowych,  błędach konstrukcyjnych, które ujawniły się po okresie rękojmi,
 • spowodowane na skutek zwarcia, przepięcia,
 • z tytułu celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
 • podczas kradzieży z włamaniem i rabunku.

CO MOŻNA UBEZPIECZYĆ?

Między innymi:

 • serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne,
 • urządzenia przenośne (np. laptopy, notebooki, telefony komórkowe)
 • sieci komputerowe,
 • sprzęt medyczny,
 • sprzęt radiowy i telewizyjny, np. w studiach nagrań
 • sprzęt telekomunikacyjny, pomiarowy, urządzenia i instalacje monitoringu, urządzenia alarmowe,
 • sprzęt podtrzymujący napięcie i urządzenia klimatyzacyjne,
 • dane i nośniki danych (np. dyski optyczne, magnetyczne, CD-ROM),
 • zbiory danych (koszt odtworzenia informacji w nich zgromadzonych),
 • licencjonowane systemy operacyjne, programy.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI?

Dla każdego przedsiębiorcy posiadającego sprzęt elektroniczny.

UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ I WYNIKAJĄCEJ Z NICH UTRATY ZYSKU

Ubezpieczenie obejmuje maszyny eksploatowane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Maszyny możesz ubezpieczyć od uszkodzeń podczas ich pracy i przestoju, przemieszczania się na terenie miejsca ubezpieczenia, podczas montażu, demontażu, remontu i naprawy oraz konserwacji.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, co oznacza, że wszystko co nie jest wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia jest objęte ochroną. Zakres ochrony jest szeroki i zapewnia zwrot kosztów naprawy lub wymiany maszyny między innymi w przypadku szkody polegającej na, lub wynikającej z:

 • błędów projektowych, wad konstrukcyjnych,
 • użycia wadliwego materiału do wykonania maszyny,
 • błędów osób obsługujących maszyny,
 • umyślnego działania osób trzecich,
 • błędów podczas montażu maszyny,
 • przedostania się ciała obcego,
 • działania sił odśrodkowych,
 • zbyt wysokiej temperatury lub ciśnienia wewnątrz maszyny,
 • zwarcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji,
 • niedoboru wody w kotłach,
 • uszkodzenia urządzeń sygnalizacyjnych i kontrolnych,
 • awarii np. na skutek przeciążenia elementów maszyny.

Mylnie sądzi się, że ubezpieczenie maszyny od ognia i innych zdarzeń losowych zapewni wystarczającą ochronę ubezpieczeniową. Niestety jest to błędny pogląd, który może narazić przedsiębiorstwo na dotkliwe straty finansowe, gdyż wszystkie powyższe szkody po prostu nie będą objęte ochroną.

Poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul ochronę możesz przykładowo rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie maszyn od ognia i innych zdarzeń losowych spowodowanych przez np. piorun, eksplozję, huragan, powódź, grad, obsunięcia się ziemi, lawinę, kradzież z włamaniem, rabunek;
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego;
 • ubezpieczenie ryzyka utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących;
 • ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników taśmowych;
 • ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

Doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń będzie ubezpieczenie utraty zysku. W przypadku maszyn dotyczy ono strat spowodowanych przestojem w działalności produkcyjnej, wynikającym z ich uszkodzenia. Ubezpieczenie obejmuje ochroną zysk brutto, który Twoje przedsiębiorstwo mogłoby osiągnąć z tytułu wytwarzania, sprzedaży produktów, gdyby prowadzona przez Ciebie działalność nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w maszynie lub innym urządzeniu produkcyjnym.

Ważne: Pamiętaj, że suma ubezpieczenia maszyn powinna odzwierciedlać ich wartość odtworzeniową, uwzględniającą koszt zakupu lub wytworzenia maszyny tego samego rodzaju, o zbliżonych parametrach, z włączeniem kosztów transportu i montażu.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE MASZYN?

W szczególności dla firm produkcyjnych, dla których maszyny stanowią bardzo ważny składnik majątku, a także dla przedsiębiorstw wynajmujących maszyny.

UBEZPIECZENIE BUDOWY I MONTAŻU OD WSZELKICH RYZYK (CAR/EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje de facto cały proces budowy, w tym prowadzone prace i wykorzystywane w tym procesie sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy. Zakres ubezpieczenia pokrywa wszystkie ryzyka, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie standardowo zawierane jest na cały okres prowadzenia prac, począwszy od budowy fundamentów, a skończywszy na odbiorze inwestycji.

Ubezpieczenie może posiadać różny zakres i obejmować:

 • ubezpieczenie mienia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawców kontraktu w stosunku do osób trzecich
 • ubezpieczenie zysku inwestora, który mógłby utracić w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu działalności danego obiektu.

Na wartość ubezpieczenia i jego jakość w przypadku ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych w głównej mierze wpływa zastosowanie szeregu klauzul dodatkowych. Oto tylko niektóre z nich:

 • odpowiedzialność cywilna wzajemna (szkody wyrządzone sobie nawzajem przez uczestników procesu budowlanego),
 • szkody w okresie gwarancji,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy, koszty frachtu ekspresowego,
 • szkody seryjne,
 • składowanie poza terenem budowy,
 • szkody powstałe w wyniku rozruchu gorącego, prób lub testów,
 • szkody powstałe wskutek błędów projektowych,
 • mienie istniejące, stanowiące własność zleceniodawcy lub ubezpieczonego, lub znajdujące się w jego pieczy, przechowaniu lub pod kontrolą,
 • szkody powstałych wskutek błędu producenta,
 • szkody spowodowane wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych, podpór lub nośności gruntu,
 • pokrycie kosztów odtworzenia planów i dokumentów,
 • klauzula osób wizytujących.

Ubezpieczonymi są wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE BUDOWY I MONTAŻU?

Dla przedsiębiorstw budowlanych, wykonawców robót budowlanych, inwestorów, inwestorów zastępczych lub właścicieli nowo powstających inwestycji.

JAK SOBIE PORADZIĆ NA SKUTEK SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ DOSTAWCĘ?

Utrata zysku na skutek szkody u kluczowych dostawców lub odbiorców to rodzaj ubezpieczenia, na które decyduje się coraz większa grupa odbiorców. Rozwiązanie to okazuje się być kluczowym, jeśli chcemy ubiegać się o zwrot pieniędzy za poniesioną szkodę od naszych dostawców lub odbiorców.

Teoria teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Zamawiamy towar w danej firmie, w której to doszło do jakiejkolwiek szkody. Mogła to być kradzież, wypadek, uszkodzenie towaru. My tego towaru nie otrzymujemy i ponosimy stratę. Aby całość działała tak, jak powinna, bez wątpienia podstawą jest współgranie ze sobą wszystkich elementów układanki. Jeśli którykolwiek szwankuje, straty ponoszą wszyscy. Decydując się na ubezpieczenie – utraty zysku na skutek szkody u dostawców lub odbiorców, przed tego typu sytuacjami możemy się uchronić.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU NA SKUTEK SZKODY?

Ubezpieczenie takie skierowane jest do wszelkiego rodzaju działalności, które związane jest z dostarczaniem towarów i na dostępie do mediów, a także związane jest z dostępem do miejsca prowadzenia działalności np. placu budowy. Takie ubezpieczenie obejmuje zarówno zysk utracony w naszej firmie, jak również poza naszym majątkiem. Bardzo często niedostarczenie materiałów na halę produkcyjną może wiązać się z zatrzymaniem całej produkcji, czy z zaprzestaniem budowy, co często okazuje się być ogromną stratą finansową.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli nie mamy dostępu do mediów i musimy zahamować produkcję. Może dojść w wyniku zdarzeń losowych także do sytuacji, w których na przykład nastąpiło osunięcie się ziemi, powódź, rozmycie dróg, zniszczenie mostu, który jest dojazdem do danego miejsca pracy. 

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.