Jakie są rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym?

W transporcie drogowym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym mogą wystąpić różne ryzyka, istnieje więc konieczność właściwego ubezpieczenia wśród firm transportowych. Dla firm prowadzących usługi transportowe istnieją trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń: OC Przewoźnika, Ubezpieczenie Cargo oraz Ochrona Ubezpieczeniowa Dla Pracowników.

OC Przewoźnika

Wśród umów ubezpieczeniowych w transporcie drogowym najpopularniejsza polisa od Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, czyli w skrócie OC Przewoźnika lub OCP. Ta polisa jest często wybierana przez przedsiębiorstwa transportowe działające w transporcie drogowym krajowym i międzynarodowym z kilku powodów. Przede wszystkim wybierając OC Przewoźnika firmy transportowe mogą przenieść odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody transportowe, szkody w ładunku lub utratę ładunku na ubezpieczyciela. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowym jednak gwarantuje ono bezpieczeństwo finansowe przewoźnika.

Ubezpieczenie Cargo

Kolejnym ubezpieczeniem, które często stosowane jest w transporcie drogowym jest ubezpieczenie Cargo. To ubezpieczenie dotyczy zarówno właścicieli towarów, jak i przedsiębiorców zajmujących się ich transportem. Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia, czyli w tym przypadku transportowanych towarów. Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które obejmuje ochroną przewożony ładunek od momentu załadunku do momentu jego wyładunku. Obejmuje ono w podstawowym pakiecie zazwyczaj szkody w ładunku, szkody transportowe oraz utratę ładunku, które powstały w wyniku zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o wiele innych zdarzeń.

Ochrona Ubezpieczeniowa Dla Pracowników

Innym ubezpieczeniem stosowanym wśród w branży transportowej jest Ochrona Ubezpieczeniowa Dla Pracowników. Obejmuje ona różnego rodzaju zdarzenia, które mogą spotkać kierowców i innych pracowników transportu drogowego.

 

OC Przewoźnika

OC Spedytora

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie do licencji transportowej

Aby otrzymać licencję transportową przedsiębiorcy muszą spełnić pewne wymagania. Wymaganiami tymi są między innymi przedstawienie udokumentowanej zdolności finansowej. Jednak w wielu przypadkach zamiast przedstawienia tej dokumentacji, wystarczy posiadanie ubezpieczenia OC przewoźnika do licencji transportowej.

Wymagania uzyskania i utrzymania do licencji transportowej

W ramach prawa obowiązującego w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać licencję transportową powinni wykazać, że dysponują odpowiednimi środkami gwarantującymi zabezpieczenie finansowe w wysokości 9 tys. euro, gdy wykorzystują tylko jeden pojazd i kolejne 5 tys. euro za każdy kolejny wykorzystywany pojazd. Jednak polskie prawo umożliwia również inne rozwiązanie firmom, które nie mają możliwości przedstawienia takiego zabezpieczenia finansowego lub po prostu nie chcą go przedstawić, aby otrzymały licencję transportową, czyli uprawnienia pozwalające na prowadzenie takiej działalności gospodarczej. Rozwiązaniem tym jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia zawodowego OC przewoźnika. W dużym skrócie można wyrazić, że posiadanie takiej polisy OC przewoźnika w świetle polskie prawa stanowi gwarancję posiadania przez dane przedsiębiorstwo zdolności finansowej.

Ubezpieczenie OC przewoźnika do licencji transportowej

W związku z tym przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, aby otrzymać odpowiednią licencję transportową powinny posiadać ubezpieczenie OC przewoźnika. Jednak przedsiębiorcy zajmujący się transportem powinni także pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że polisę OC przewoźnika należy odnawiać co rok. Tylko rokrocznie odnawiana polisa OC przewoźnika pozwala na pełne udokumentowanie zdolności finansowej przedsiębiorstwa transportowego. W przeciwnym razie firmie grożą sankcje finansowe, a o obowiązku mogą udokumentowania zdolności finansowej, na przykład przez posiadanie polisy OC przewoźnika mogą przypomnieć inspektorzy ITD.

 

Co to jest klauzula przewoźnika umownego?

W przypadku zagadnień związanych z ubezpieczeniami transportu drogowego bardzo często pojawia się zagadnienie klauzuli przewoźnika umownego. Postaramy się w zrozumiały sposób wyjaśnić, czym jest przewoźnik umowny i jak wygląda odpowiedzialność przewoźnika umownego w świetle ubezpieczeń transportu drogowego.

Co to jest przewoźnik umowny?

Przewoźnikiem umownym jest taki spedytor, który zobowiązał się do przewozu ładunku, jednak nie wykonuje on sam jego przewozu, lecz zleca to innej firmie transportowej. Przewoźnikiem umownym jest także taki przewoźnik, który swojemu podwykonawcy (przewoźnikowi dalszemu) zleca wykonanie przewozu. Warto wiedzieć o tym, że działalność przewoźnika umownego jest w świetle prawa traktowana i rozumiana jako pośrednictwo przy przewozie rzeczy. W związku z czym na przewoźniku umownym spoczywa obowiązek posiadania specjalnej licencji na krajowy transport drogowy. Przewoźnik umowny ma także obowiązek złożenia finansowego zabezpieczenia w wysokości 50 tys. euro.

Odpowiedzialność przewoźnika umownego

Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że klauzula przewoźnika umownego określa między innymi to, że bierze on pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w ładunku, czy też utratę ładunku, a także inne szkody transportowe, które mogą powstać podczas transportu, załadunku oraz wyładunku towaru.
W związku z tym bardzo ważne dla przewoźników umownych jest zawarcie w jego OC przewoźnika pewnych zapisów, które zagwarantują, że odpowiedzialność ze ten towar będzie również spoczywać na podwykonawcy. Dlatego bardzo ważne dla przewoźników umownych są zapisy w OC Przewoźnika, które zwalniają go z obowiązku wpisania w listy przewozowe a za to umożliwiają wpisanie w te listy jego podwykonawców.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.