UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I UŻYTKOWANIA MIENIA

W MOJEJ FIRMIE:

 • na mokrej posadzce przewrócił się klient i złamał nogę,
 • doszło do wybuchu pożaru, który przeniósł się na sąsiednie budynki,
 • nie zapewniłem odpowiedniego rusztowania pracownikowi, który spadł i doznał poważnych obrażeń,
 • przechowywałem zboże kontrahenta, ale nie zapewniłem odpowiednich warunków magazynowania i zboże nie nadawało się do dalszego użytku,
 • pracownik prowadził prace wykończeniowe u jednego z kontrahentów i pozostawił odkręcony kran powodując zalanie całego budynku,
 • wprowadzono do obrotu nieświeży produktu, którym zatruli się konsumenci,
 • sprzedaliśmy fajerwerki, które wybuchły klientowi przed odpaleniem.

To tylko nieliczne zagrożenia, z którymi na co dzień styka się przedsiębiorca i przykłady szkód, które mogą skutkować poważnym obciążeniem finansowym. Posiadając ubezpieczenie OC przedsiębiorca nie musi samodzielnie ponosić kosztów odszkodowań, które będzie zobowiązany wypłacić osobom trzecim. Dodatkowo warto pamiętać, że wiele szkód często wiąże się nie tylko z jednorazową rekompensatą poniesionej straty, ale także ze świadczeniem o charakterze długoterminowym, jak np. renta. Pokrywanie takich kosztów będzie dla przedsiębiorcy dotkliwe finansowo, a w najgorszym przypadku może przekroczyć możliwości firmy.

Zakres ochrony polisy OC zależy od tego jaki rodzaj działalności prowadzisz. Warunki ubezpieczenia zawsze dostosowujemy do branży, w której działasz, miejsca, w którym świadczysz swoje usługi, skali prowadzonego przez Ciebie biznesu, a także wielu innych czynników. Jako specjaliści wiemy jak właściwie skonstruować Twój program ubezpieczeniowy.

 

DLA KOGO OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I UŻYTKOWANIA MIENIA?

Dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. W jednym i drugim przypadku polisa stanowi zabezpieczenie interesu zarówno przedsiębiorcy, który za wyrządzone szkody odpowiada swoim majątkiem jak i jego klientów.
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to ubezpieczenie, do posiadania którego zostali zobowiązani przedstawiciele około dziewięćdziesięciu różnych profesji. Dotyczy to takich zawodów, które często wymagają określonych licencji, o wysokiej specjalizacji i których wykonywanie wiąże się z dużym ryzkiem wyrządzenia komuś szkody, np. lekarza.

Przykładowe zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia OC:

 • osoba powołana do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy,
 • komornik sądowy,
 • notariusz,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • zarządca nieruchomości,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • architekt,
 • inżynier,
 • rzecznik patentowy,
 • biegły rewident,
 • księgowy,
 • biuro usług płatniczych,
 • organizator imprez masowych,
 • detektyw

Podpowiadamy: Każdy przedsiębiorca objęty obowiązkiem posiadania polisy OC zawodu może koszty takiego ubezpieczenia wrzucić w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

DLA KOGO JESZCZE?

Projektanci, wykonawcy lub doradcy komputerowi, geodeci, pracownie projektowania wnętrz, biura tłumaczeń, doradztwo rolnicze, weterynarze, konsulting, instruktorzy sportu, fizjoterapeuci, nauczyciele.

Jeśli nie jesteś pewien, czy obowiązek dotyczy również Ciebie zadzwoń – podpowiemy i dopasujemy polisę do Twoich potrzeb.

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU (product recall)

Wycofanie produktu z rynku wiąże się dla przedsiębiorcy z dużymi kosztami. W przypadku firm, które eksportują swoje towary na cały świat, konieczność wycofania produktu może powodować wręcz gigantyczne straty. W UE funkcjonują dwa systemy szybkiego ostrzegania, w ramach których dokonuje się zgłoszenia o produkcie niebezpiecznym:

 1. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych
  W 2016 roku Polska zgłosiła 74 produkty – były to głównie orzechy i nasiona oraz owoce i warzywa.
  Z punktu widzenia grup produktów najczęściej wycofywanych w UE, na pierwszym miejscu znalazły się owoce i warzywa, następnie suplementy i produkty dietetyczne, mięso, płatki śniadaniowe i pieczywo.
 2. RAPEX (Rapid Alert System) – system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych
  W 2016 roku Polska zgłosiła 51 produktów – były to głównie zabawki. W UE wśród niebezpiecznych produktów najliczniejszą grupę stanowiły zabawki dziecięce, pojazdy mechaniczne, ubrania i akcesoria modowe, a także sprzęt elektroniczny.

Systemy RASFF i RAPEX pozwalają na błyskawiczne przekazywanie informacji, a tym samym umożliwiają szybkie podjęcie odpowiednich działań, decyzji np. o wycofaniu niebezpiecznego produktu lub zakazie jego importu. Z drugiej strony producent, dystrybutor, dostawca, importer będzie zmuszony reagować szybko, a jeśli sprzedaje swoje produkty w różnych krajach to także globalnie.

Przeczytaj więcej na temat ubezpieczenia od wycofania produktu

JAKIE PRZYKŁADOWE KOSZTY MOŻE PONIEŚĆ PRZEDSIĘBIORCA W PRZYPADKU WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU?

Są to:

 • koszty związane z samą operacją fizycznego wycofywania wadliwych towarów,
 • koszty naprawienia lub ponownego dostarczenia wycofanych towarów,
 • koszty wynajęcia dodatkowych magazynów lub siły roboczej,
 • koszty utylizacji,
 • koszty testów laboratoryjnych,
 • koszty związane z przerwą w działalności,
 • koszty przywrócenia poziomu sprzedaży i udziału w rynku,
 • koszty marketingu w celu odbudowy wizerunku i zaufania do marki,
 • zwrot kosztów wycofania poniesionych przez osoby trzecie,
 • koszty akcji informacyjnej,
 • koszty obrony sądowej.

W pokryciu wszystkich tych i jeszcze innych kosztów pomoże Tobie właśnie ubezpieczenie wycofania produktu z rynku. Dodatkowo, zawierając polisę w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych, możesz liczyć także na wsparcie konsultantów, którzy pomogą Twojej firmie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA PRODUKTU Z RYNKU?

Producenci, dostawcy, importerzy lub dystrybutorzy różnych produktów.

UBEZPIECZENIE D&O: ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW KIEROWNICTWA SPÓŁKI

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) chroni odpowiedzialność członka kierownictwa za szkody, które w związku z wykonywaną funkcją wyrządził na skutek nieumyślnego działania lub zaniechania. Polisa zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (np. organ nadzoru, kontrahent, syndyk, zarządca) oraz przez własną spółkę. Ubezpieczenie pokrywa m.in.: koszty obrony, pomocy i kwoty wynikające z ugód i zasądzonych odszkodowań.

Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć np. o:

 • odpowiedzialność za zaległości podatkowe (odpowiedzialność wynikająca z art. 107 i 116 ordynacji podatkowej),
 • kary i grzywny administracyjne nałożonych na członków organów spółki, w tym kary wynikające z Rozporządzenia MAR,
 • solidarną odpowiedzialność spółki i członka zarządu w trybie artykułu 479 kodeksu spółek handlowych (potwierdzenie nieprawdy przy podwyższaniu kapitałów),
 • roszczenia wynikające z tytułu obrotu papierami wartościowymi wraz z rozszerzeniem o automatyczną ochronę na nowe emisje,
 • rozszerzenie odpowiedzialności o spółki zależne,
 • wydłużenie okresu ochrony po zakończeniu sprawowania funkcji,
 • wsteczny okres ochrony (dla nowych roszczeń),
 • wydatki na kaucje i poręczenia.

Osoby obejmowane ubezpieczeniem w ramach polisy D&O to tak naprawdę nie tylko osoby formalnie powołane do zarządu i rady nadzorczej, ale wszystkie osoby sprawujące funkcje kierownicze w spółce – np.:

 • prokurenci,
 • menadżerowie,
 • pełnomocnicy,
 • dyrektorzy,
 • członkowie komisji rewizyjnej.

Dodatkowo ubezpieczeniem obejmowane są osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe spółki, a nawet współmałżonkowie i spadkobiercy.

DLACZEGO UBEZPIECZENIE D&O?

 • aby niwelować ryzyko ponoszone przez menadżerów i zapewnić im swobodę działania; nie zawsze bowiem pracodawca pokryje koszty postępowania, obrony i roszczenia – może nie mieć takich możliwości finansowych, może nie mieć takiej możliwości w świetle prawa lub po prostu nie chcieć pokryć takich wydatków;
 • aby wzmocnić bezpieczeństwo finansowe spółki;
 • aby wzmocnić wiarygodność spółki;

PRZYKŁADY SZKÓD POKRYTYCH Z UBEZPIECZENIA D&O:

 • podjęcie błędnej decyzji co do kierunków rozwoju spółki,
 • nieprawidłowości w procedurze przetargowej,
 • przekroczenie umocowania,
 • zbyt późne ujawnienie informacji o podpisaniu z bankiem umowy restrukturyzacyjnej,
 • złożenie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń,
 • działanie na szkodę spółki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • rzekome poniesienie przez Skarb Państwa milionowej straty w wyniku nieprawidłowości w deklaracjach podatkowych spółki

JAK TO DZIAŁA?

Standardowo polisa D&O jest bezimienna, tzn. ubezpieczonymi są wszyscy, którzy pełnią funkcje kierownicze. Ubezpieczającym natomiast jest spółka. Spółka występuje także jako współubezpieczony wtedy, gdy zakres ubezpieczenia zostanie odpowiednio rozszerzony.

Otoczenie biznesowe zmienia się z dnia na dzień. Coraz większa presja ekonomiczna, polityczna i prawna powodują, że coraz częściej spółki kontrolują także swoich menadżerów. Jednocześnie rośnie liczba powództw i roszczeń przeciwko dyrektorom spółek.

Nie wahaj się i wykup ubezpieczenie D&O – podpowiemy Ci jak skonstruować polisę, aby odpowiadała Twoim potrzebom.

DLA KOGO?

Dla członków kierownictwa spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, praktycznie z każdej branży.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.